Ban lãnh đạo
 • Lương Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thị Mậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Vương Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Hoàng Thị Đoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Lãnh Đức Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Phan Thị Hiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Lãnh Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   1653984538