Ban lãnh đạo
 • La Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01694615456
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Lãnh Thị Thảo.
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   1653984538
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn